सुचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन २०८० माघ देखी चैत्र सम्म
सुचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन २०८० आश्विन देखी २०८० पौषसम्म
सुचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन २०८० श्रावण देखी आश्विन सम्म
बार्षिक पु्स्तिका एवं प्रगति प्रतिवेदन आ व २०७९/८०
वार्षिक कार्यक्रम २०८०।०८१ (शंघिय शसंत अनुदान अन्तर्गत)
वार्षिक कार्यक्रम २०८०।०८१ (साधारण तर्फ)
वार्षिक कार्यक्रम २०८०।०८१ (कृषि विकास कार्यक्रम तर्फ)
सुचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन २०८० बैषाक देखी असार सम्म
बार्षिक पु्स्तिका एवं प्रगति प्रतिवेदन आ व २०७8/७9
बार्षिक पु्स्तिका एवं प्रगति प्रतिवेदन आ व २०७७/७८
बीउ बिजन ऐन, 2045 (दोश्रो संशोधन, २०७९)
दर्ता भएका धान/चामल मिलहरुको विवरण (आव ०६६।६७ देखि ०७५।७६)
नेपालमा रहेको धान र अन्य अन्न मिलहरुको जिल्लागत तथ्याङ्क
नेपालमा रहेका धान-चामल मिलहरुको विवरण
बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण तथा बीउ प्रमाणीकरण प्रक्रिया र नेपालमा हालसम्म उन्मोचित तथा पञ्जिकृत बिभिन्न बालीका जातहरु
बीउ उत्पादन भण्डारण तथा गुणस्तर नियन्त्रण प्रविधि
वीउ उत्पादन प्राविधिक परिक्षण निर्देशिका - 2075
यथार्थ संकेत पत्र पद्दतिमा वीउको न्युनतम स्तर
खडा बालीको न्युनतम स्तर
वीउको न्यनतम मापदण्ड सम्वन्धि विवरण
वागमती प्रदेशमा श्रोत वीउ उत्पादन हुने मकै बालीका विभिन्न जातहरुको जातिय विवरण
बागमती प्रदेशमा श्रोत वीउ उत्पादन हुने विभिन्न जातका धानको जातिय विवरण
2079.05.30 सम्म पञ्जिकृत तथा सुचिकृत बालीका जातहरु
नमुना संकलन विधि तथा प्रक्रिया
बाली विमा
बीउ बिजन व्यवसायी दर्ता एवम् अनुगमन निर्देशिका, २०७३
बीउ बिजनको अनुमोदन, उन्मोचन र दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३
नीजि क्षेत्रमा बीउ बिजन उत्पादन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३
बीउ बिजन प्रमाणिकरण निर्देशिका, २०७४
बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशाला संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
बीउ बिजनको नमुना सङ्कलन गर्ने कार्यविधि, २०७३
बीउ बिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच (सन् २०१३ – २०२५)
राष्टिय बीउ बिजन नीति २०५६
बीउ बिजन नियमावली, २०६९