मकै बीउ बाली निरीक्षण अर्घाखाँची
मकै बीउ बाली निरीक्षण अर्घाखाँची
बीउ बाली निरीक्षण पाल्पा
डेसिस सहजिकरण गोष्ठी
डेसिस सहजिकरण तालिम
डेसिस सहजिकरण तालिम बुटवल
बीउ व्यावसायीहरूको आन्तरिक भ्रमण
आन्तरिक भ्रमण
घुम्ति स्थलगत तालिम रुपन्देही
एग्रोभेट तथा बीउ बजार अनुगमन
एग्रोभेट तथा बीउ बजार अनुगमन
एग्रोभेट तथा बीउ बजार अनुगमन