pre_information_form seed-test-report-search DS
VC LI Chart

सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
गहुँको श्रोत बीउ उत्पादकहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना 2080-06-05 Closed !!!
गहुँको उन्नत बीउ उत्पादानमा प्रोत्साहन अनुदान तथा उन्नत बीउको प्रयोगमा मुल्य अनुदान सम्वन्धी सुचना 2080-06-01 Closed !!!
धान र मकैको स्वीकृत पुर्व जानकारी विवरण आ.व.२०८०।८१. 2080-05-11 Continuous

प्रकाशनहरु

बीउ बिजन ऐन, 2045 (दोश्रो संशोधन, २०७९)
वीउ उत्पादन प्राविधिक परिक्षण निर्देशिका - 2075
बीउ बिजन व्यवसायी दर्ता एवम् अनुगमन निर्देशिका, २०७३
दर्ता भएका धान/चामल मिलहरुको विवरण (आव ०६६।६७ देखि ०७५।७६)
नेपालमा रहेको धान र अन्य अन्न मिलहरुको जिल्लागत तथ्याङ्क
नेपालमा रहेका धान-चामल मिलहरुको विवरण
बार्षिक पु्स्तिका एवं प्रगति प्रतिवेदन आ व २०७९/८०
वार्षिक कार्यक्रम २०८०।०८१ (शंघिय शसंत अनुदान अन्तर्गत)
वार्षिक कार्यक्रम २०८०।०८१ (साधारण तर्फ)
बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण तथा बीउ प्रमाणीकरण प्रक्रिया र नेपालमा हालसम्म उन्मोचित तथा पञ्जिकृत बिभिन्न बालीका जातहरु
2079.05.30 सम्म पञ्जिकृत तथा सुचिकृत बालीका जातहरु
सुचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन २०८० बैषाक देखी असार सम्म

शाखाहरु

प्राविधिक शाखा

  • परिक्षणका लागि प्राप्त वीउ विजनको रजिष्टर गरि रेकर्ड राख्ने
  • वीउको खडाबाली निरिक्षणको लगत राख्ने
  • वीउ प्रमाणिकरण कार्यका लागि नमुना संकलन भण्डारण एव प्रशोधन कक्ष निरिक्षण गर्ने
     

आर्थिक प्रसाशन शाखा

  • कार्यालयको विनियोजन राजश्व तथा धरौटीको लेखा राख्ने
  • मासिक वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने
  • कार्यालयका कर्मचारीहरुको दैनिक प्रसाशिनक व्यवस्थापन गर्ने
  • कार्यालयको जिन्सी सामाग्री व्यवस्थापन गर्ने