दर्ता भएका धान/चामल मिलहरुको विवरण (आव ०६६।६७ देखि ०७५।७६)
नेपालमा रहेको धान र अन्य अन्न मिलहरुको जिल्लागत तथ्याङ्क
नेपालमा रहेका धान-चामल मिलहरुको विवरण
बीउ उत्पादन भण्डारण तथा गुणस्तर नियन्त्रण प्रविधि
यथार्थ संकेत पत्र पद्दतिमा वीउको न्युनतम स्तर
खडा बालीको न्युनतम स्तर
वीउको न्यनतम मापदण्ड सम्वन्धि विवरण
वागमती प्रदेशमा श्रोत वीउ उत्पादन हुने मकै बालीका विभिन्न जातहरुको जातिय विवरण
बागमती प्रदेशमा श्रोत वीउ उत्पादन हुने विभिन्न जातका धानको जातिय विवरण
नमुना संकलन विधि तथा प्रक्रिया
बाली विमा