बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
बीउ बाली खेत निरीक्षण पूर्व बीउ व्यवसायीहरुले भर्नुपर्ने अनिवार्य विवरण 2080-10-20 Continuous
सरकारी/निजि फर्म तथा कम्पनी/कृषक समुह/सहकारी/बीउ व्यवसायीहरुको लागी सुचना तथा जानकारी 2080-10-05 Continuous
लिलाम सम्वन्धी बोलपत्र खरिद सम्बन्धी चौथो पटक पुनः प्रकाशित सूचना 2080-09-14 Closed !!!
बर्णशंकर मकैका जातहरुलाई पञ्जीकृत बीउ बिजनको रुपमा तोकिएको सम्बन्धमा 2080-09-14 Continuous
मकैको श्रोत बीउ बासलातमा माग तथा आपुर्ति गर्ने सम्वन्धी सुचना 2080-09-02 Closed !!!
मकैको श्रोत बीउ बासलातमा माग तथा आपुर्ति गर्ने सम्वन्धी सुचना 2080-09-02 Closed !!!
गहुँको श्रोत बीउ उत्पादकहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना 2080-06-05 Closed !!!
गहुँको उन्नत बीउ उत्पादानमा प्रोत्साहन अनुदान तथा उन्नत बीउको प्रयोगमा मुल्य अनुदान सम्वन्धी सुचना 2080-06-01 Closed !!!
धान र मकैको स्वीकृत पुर्व जानकारी विवरण आ.व.२०८०।८१. 2080-05-11 Continuous
वासलातमा श्रोत बीउ माग तथा आपुर्ति विवरण प्रविष्ट गर्ने सुचना 2080-04-27 Closed !!!
लिलाम सम्वन्धी बोलपत्र खरिद सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना 2080-03-26 Closed !!!
राजस्व दाखिला सम्वन्धी सूचना 2080-03-21 Continuous
लिलाम सम्वन्धी बोलपत्र खरिद सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना 2080-03-17 Closed !!!
लिलाम सम्वन्धी बोलपत्र खरिद सम्बन्धी शंसोधित सूचना 2080-03-12 Closed !!!
लिलाम सम्वन्धी सुचना 2080-02-32 Closed !!!
कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानियतहरु लाई बीउ उत्पादन प्रयोग तथा वितरण सम्वन्धि जानकारी 2079-12-24 Continuous
बीउ व्यावसायीहरुलाई बीउ बिक्री वितरण सम्वन्धि सुचना 2079-12-24 Continuous
धानको श्रोत बीउ उत्पादकहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा 2078-12-07 Continuous
नेपालमा हाल (२०७9।०5।३0) सम्म सुचित बीज विजन सम्बन्धी विवरण 2079-05-30 Continuous
उन्नत बीउमा कृषकहरुलाई अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ 2078-02-28 Closed !!!